Algemene voorwaarden

1. Definities

Onder “koper” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen afneemt van de verkoper.
Onder “verkoper” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan de bvba Van Breedam met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Ernest Claeslaan 15, alsook elke rechtpspersoon die vertegenwoordigd wordt door de bvba Van Breedam .

2. Toepasselijkheid en aanvaarding van de voorwaarden

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen. Prospectussen, folders en productbeschrijvingen, uitgaande van de producent of andere invoerders, verbinden geenszins de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Elke verwijzing door de afnemer naar eigen inkoopvoorwaarden of vermelding op documenten van onze vertegenwoordiger dienen steeds door ons schriftelijk te worden bevestigd.

3. Offerte, bestelbon en orderbevestiging

Tenzij schriftelijk anders vermeldt, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting.
Elke bestelbon getekend door de koper, verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij de wet.
Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar te worden binnen de acht dagen.

4. Leveringen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen, toonzaal of winkel van de koper.
Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na het opeenvolgend beschikbaar komen der goederen in gedeelte uit te leveren. Zo wij in gedeelte leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

5. Vervoer

De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Risico- en eigendomsovergang bij verkoop

De overdracht van risico heeft slechts plaats op het ogenblik van de levering.
De koper erkent in afwijking van artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, de geleverde en om welke reden ook nog niet volledig betaalde materialen het eigendom blijven van de verkoper tot de algehele betaling, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit.
Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd de materialen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste in van het woord te gebruiken.
De koper verbindt zich ertoe de verkoper in te lichten over iedere tussenkomst van zijn schuldeisers, zoals bijvoorbeeld bewarende of uitvoerende beslagleggingen en dient de kosten van verweer tegen deze tussenkomst te dragen.

7. Leveringstermijn

Bij bestelling worden eventuele leverings- of uitvoeringstermijnen slechts ter aanduiding gegeven, noch kan laattijdige levering ingeroepen worden om deze bestelling te weigeren, noch kan dit aanleiding geven tot eender welke schadevergoeding dan ook.

8. Overmacht

De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht, zoals bijvoorbeeld het in gebreke blijven van het toeleveringsbedrijf, producent of vervoerder.

De termijn van uitvoering van de overeenkomst wordt automatisch verlengd zolang de overmacht duurt

9. Garantie en klachten

Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen en aannemingen gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende 8 dagen.
Een afwijking van ten hoogste 3% wat de afmeting van de goederen betreft, kan niet beschouwd worden als een zichtbaar, noch verborgen gebrek.
Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking.
De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd worden of hadden dienen afgenomen te worden.
Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen hiervan, en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed.
Geen andere schade onder welke vorm dan ook van de koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product enerzijds en de schuld van de koper, of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is anderzijds.
De koper is in ieder geval van elk recht op vrijwaring of garantie ontzegd, wanneer de schade het gevolg is van een gebrekkig onderhoud dan wel het langdurig, respectievelijk intensief, gebruik van de geleverde goederen, wanneer hij nagelaten heeft de nodige voorzorgen in acht te nemen.

10. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens

De in onze aanbiedingen, catalogi en alle andere reclame- en/of promotiemateriaal vermelde maten en gewichten en technische gegevens, alsmede de daarbij meegegeven tekeningen en/of afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Tenzij onzerzijds schriftelijk anders vermeld.
De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, logo’s, zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen- ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht- uitsluitend aan ons toe. Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

11. Prijzen

In geval van wijziging van de katalogusprijs of van de taksen en invoerheffingen, worden deze gefactureerd die op de dag van levering van kracht zijn.

De koper behoudt zich het recht voor zijn bestelling te vernietigen wanneer de verhoging van de gefactureerde nettoprijs, zonder taksen, meer bedraagt dan 5%

12. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dienen alle betalingen kontant uitgevoerd te worden bij levering en op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Wanneer de levering of aanneming in meerdere gedeelten worden uitgevoerd, kan elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden naargelang de leverings- of vorderingsstaat.

13. Wanbetaling

In geval van laattijdige betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten a rato van 1% per maand.
Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd wordt met 15% als schadebeding, met een minimum van 250€. Ten forfaitaire titel, onverminderd eventuele gerechtskosten.
Indien de verkoper zijn verplichtingen niet zou nakomen, heeft de koper recht op een vergoeding naar gemeen recht. De vergoeding waartoe de verkoper gehouden zou kunnen zijn, mag evenwel niet meer bedragen dan de nominale netto-prijs van de levering of aanneming.

14. Wanprestatie van de koper

Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten.
Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 8 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uigevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade, onverminderd het recht van de verkoper om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke hij mocht te maken hebben om de goederen weer in zijn bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.

15. Bevoegde rechtbank

Enkel de Rechtbanken van de plaats van levering of de plaats van de uitvoering van de verbintenissen, zijnde de Rechtbanken van Mechelen, zijn bevoegd in geval van betwisting. De verkoper kan uitsluitend worden gedagvaard voor de Rechter van de plaats van zijn maatschappelijke zetel.

16. Toepasselijke wet
Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht.

BIJZONDERE BEDINGEN

Art. 1 – De hiernavolgende bijzondere bedingen – alsmede de hogervermelde algemene bedingen, doch slechts in de mate dat er hierna niet uitdrukkelijk wordt van afgeweken – gelden enkel ten aanzien van kopers die de koopwaar of diensten van de verkoper uitsluitend verwerven voor niet-beroepsmatige doeleinden.

Art.2  – Partijen kunnen in onderling overleg een leveringstermijn bepalen. Enkel de op de bestelbon voorziene leveringstermijn is geldig, met uitsluiting van elke mondelinge overeenkomst. Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn ingevolge overmacht kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 3a – De verkoper kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.
Art3b. In alle gevallen van betwisting kan de koper door de verkoper, naar diens keuze, worden gedagvaard voor de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst is ontstaan of waar zij wordt, is of moet worden uitgevoerd, of de rechtbank van de woonplaats van de koper.

Art4. In geval van wanprestatie van de verkoper heeft de koper recht op een gelijkwaardige schadevergoeding als deze waar de verkoper recht op zou hebben ingeval van een tekortkoming van de koper.